Szkolenie okresowe w kategorii BHP

Każdy pracodawca bez wyjątku ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swoim podwładnym. Dlatego też co jakiś czas należy zatroszczyć się od odświeżenie wiedzy pracowników organizując dla nich szkolenia okresowe BHP.

Szkolenie BHP wstępne

Pracownik przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków musi przejść szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne nie jest obowiązkowe jeśli dany pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u poprzedniego pracodawcy bezpośrednio przez zawarciem umowy o pracę.
Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego, odbywającego się jak mówi sama nazwa na stanowisku pracy.

Efektem instruktażu ogólnego jest zapoznanie podwładnego z podstawowymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy o charakterze ogólnym, przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy innym w razie wypadku.

Takie szkolenie musi przeprowadzić pracownik służby BHP, lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby. W zastępstwie takiej osoby może wystąpić sam pracodawca, jeśli posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP.

Instruktaż stanowiskowy musi obejmować tematykę czynników środowiska pracy, ryzyka zawodowego, które związane jest z wykonywaną pracą oraz sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą wywołać wyżej wymienione czynniki. Głównym celem szkolenia wstępnego jest możliwość bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić pracodawca albo osoba kierująca pracownikami.

Szkolenie wstępne BHP musi być udokumentowane poprzez sporządzenie karty szkolenia wstępnego i należy ją zarchiwizować, umieszczając w aktach osobowych danego pracownika.

Szkolenie okresowe BHP

Jest przeprowadzane w celu ugruntowania i aktualizacji wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie jest zazwyczaj w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego.
Kurs dotyczy osób, które są pracodawcami lub kierują pracownikami (mistrzowie, kierownicy, brygadziści), a musi być przeprowadzany przynajmniej raz na pięć lat.
Kolejną grupą zawodową są osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych, ich szkolenie należy powtarzać co trzy lata. Jeśli pracują na stanowisku, gdzie istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa dla zdrowia szkolenia muszą odbywać się raz na rok.
Pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy służby BHP muszą odbywać szkolenie okresowe co pięć lat, a pracownicy administracyjno-biurowi raz na sześć lat.

Zobacz również