Szkolenie BHP dla zatrudnianego pracownika

Głównym obowiązkiem pracodawcy przy zatrudnianiu nowego pracownika jest zapewnienie mu szkolenia BHP, które jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz życia. Każda nowo zatrudniona osoba musi wziąć udział w takim szkoleniu, bo w innym wypadku nie może być dopuszczona do jakiejkolwiek pracy.

Obowiązki pracodawcy

Wszystkie zobowiązania jakie muszą spełnić osoby zatrudniające innych są opisane w Kodeksie Pracy oraz w przepisach wykonawczych. Nie spełnienie jakiegokolwiek z nich grozi różnymi sankcjami, dlatego warto je znać si spełniać. Prowadzi to do zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pracy podwładnego, ochrona jego życia oraz zdrowia.

Badanie okresowe i wstępne

W przepisach prawa pracy wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń BHP, czyli wstępne i okresowe. To pierwsze należy przeprowadzić dla każdego nowego pracownika, zanim przystąpi on do swoich obowiązków zapisanych w umowie. Ten kurs BHP obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. W czasie instruktażu ogólnego osoba zatrudniona musi zapoznać się z wszystkimi przepisami BHP zamieszczonymi w Kodeksie pracy i regulaminie firmy, która ją zatrudnia, oczywiście o ile pracodawca taki posiada. Ważnym elementem szkolenia jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Instruktaż stanowiskowy jak wynika to z nazwy musi odbywać się na stanowisku pracy, którą ma zajmować dany pracownik. W trakcie przeszkolenia pracownik dowie się jakie obowiązują go zasady bezpiecznego wykonywania powierzonej mu pracy i uwzględnia wszelkie zagrożenia, a także sposoby reagowania na nie, przeciwdziałania.

Szkolenie okresowe jest skierowane do osób, które zostały już zatrudnione w danej firmie. Ma na celu zaktualizowanie jego wiedzy na temat BHP i wdrożenie nowych procedur, jeśli coś zmieniło się od czasu poprzedniego szkolenia. Wszystkie tego typu kursy muszą odbywać się w trakcie pracy, gdy nie ma takiej możliwości należy te godziny zaliczyć do nadliczbowych. Każdy pracownik powinien otrzymać zaświadczenie, które informuje o ich ukończeniu.

Dla kogo skierowane są szkolenia BHP?

Kursy BHP dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych nie tylko na podstawie typowego stosunku pracy, ale też na umowę zlecenie, umowę o dzieło i umowę agencyjną. Obowiązek przeszkolenia w kategorii BHP obejmuje tez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w zakładzie pracy i w innych miejscach wyznaczonych przez pracodawcę, praktykantów i samego pracodawcy. Szkolenie BHP przeprowadzają specjalne placówki zajmujące się tymi zagadnieniami na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Zobacz również