Kurs BHP jako warunek przed rozpoczęciem pracy

Szkolenie BHP dzieli się na wstępne i okresowe. Bez tego pierwszego żaden pracownik nie może rozpocząć swojej pracy, przystąpić do wykonywania pracy. Sam pracodawca także musi przeprowadzić szkolenie BHP, to jest jego obowiązek.

Kurs BHP jest przeznaczony dla wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i posiadane stanowisko. Ten obowiązek jest nałożony na osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, praktykantów oraz samego pracodawcy.

Podział szkoleń

Prawo pracy przewiduje dwa rodzaje szkoleń BHP, okresowe i wstępne. To ostatnie pracodawca zobowiązany jest przeprowadzić przed dopuszczeniem danej osoby do wykonywania swoich obowiązków pracowniczych.
W Kodeksie pracy istnieje zapis mówiący o tym, że pracownika nie można dopuścić do pracy, gdy nie posiada on odpowiednich kwalifikacji i niezbędnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić szkolenie BHP pracownika w tematyce higieny i bezpieczeństwa pracy przed dopuszczeniem jego do niej.

Szkolenie wstępne zazwyczaj składa się na instruktaż ogólny i stanowiskowego. W trakcie tego pierwszego pracownik musi zapoznać się z przepisami prawa ogólnego BHP, które znajdują się w Kodeksie pracy oraz regulaminie pracy, o ile pracodawca takie posiada. W trakcie instruktażu pracownik zapoznaje się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Czas szkolenia powinien wynosić nie mniej niż 90 minut.

Instruktaż stanowiskowy musi odbywać się na stanowisku pracy, tam gdzie dany pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki. Pracownik zapoznaje się z metodami bezpiecznego wykonywania swojej pracy, zagrożeniami występującymi na jego stanowisku i sposobami ochrony przed kryzysowymi sytuacjami.

Szkolenie BHP przed przystąpieniem do pracy

Szkolenia okresowe przeprowadzane są w czasie zatrudnienia, mają na celu zaktualizowanie uprzednio uzyskanej wiedzy z kategorii bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także zapoznanie się z nowymi przepisami. Częstotliwość kursu zależy od rodzaju i warunków wykonywanej pracy. Zazwyczaj są przeprowadzane w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego.

Zwolnienie ze szkolenia

Dotyczy osób, w okresie od pół do roku odbyły szkolenia okresowe wymagane dla osób zatrudnionych na stanowiskach należących do innej grupy stanowisk, jeśli tematyka programu szkolenia na stanowisku dotychczasowych odpowiada programowi szkolenia obowiązującego na nowym stanowisku pracy. Niemożliwe jest jednak zwolnienie ze szkolenia wstępnego.

Zobacz również