Częstotliwość szkoleń BHP dla pracowników

Każdy pracodawca ma obowiązek zorganizowania szkolenia BHP dla swoich pracowników. Rodzaj szkoleń i częstotliwość zależy od rodzaju zajmowanego stanowiska przez daną osobę. Takie kursy należy powtarzać co jakiś czas, aby pracownik mógł utrwalić swoją wiedzę z tej dziedziny a także wdrożył się w innowacje. Częstotliwość szkoleń wiąże się z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy.

Częstotliwość szkoleń, a wykonywany zawód

Szkolenia raz na rok obowiązują pracowników, którzy zajmują stanowiska robotnicze, wykonując prace niebezpieczne dla zdrowia i życia. Proponowaną formą szkolenia dla nich jest instruktaż na stanowisku pracy oraz wykład. Szkolenie powinno trwać nie mniej, niż 360 minut.

Szkolenia, które powinny odbywać się raz na trzy lata obowiązują osoby pracujące jako robotnicy, pracodawców i inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, kierownicy, brygadziści). Ich szkolenie także polega na instruktażu na stanowisku pracy oraz wysłuchaniu wykładu. Kurs trwa w zależności od potrzeb od 360 do 720 minut.

Kolejną grupą zawodową do której należą pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy oraz organizatorzy produkcji, a także projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych mają obowiązek odbycia szkoleń raz na pięć lat. Formą szkolenia jest kurs, seminarium albo samokształcenie kierowane i trwa około 1440 minut (w tym 180 minut to ćwiczenia). Do tej grupy zaliczamy też pracowników służby BHP i osoby wykonujące ich zadania oraz pracowników narażonych na czynniki uciążliwe, niebezpieczne, czy też szkodliwe dla zdrowia, a ich praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Najrzadziej, bo raz na 6 lat szkolenie powinni przechodzić pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni wyżej. Ich kurs musi trwać nie mniej, niż 360 minut w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Pierwsza pomoc i ochrona przeciwpożarowa

W artykule 2091 Kodeksu pracy znajdziemy informację o obowiązku pracodawcy do wyznaczenia w obrębie zakładu pracy pracowników do udzielenia pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników.
Rodzaj postępowania w wyżej wymieniowych sytuacjach musi być przystosowany do rodzaju, a także zakresu wykonywanej działalności, liczby podwładnych (oraz osób znajdujących się na terenie zakładu pracy), rodzaju, poziomu możliwych zagrożeń. Gdy pracodawca wśród swoich podwładnych ma tylko osoby młodociane albo niepełnosprawne sam powinien przejąć działania z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników.

Zobacz również