Częstotliwość przeprowadzania okresowych szkoleń BHP wśród pracowników

Gdy pracujemy w jakiejś firmie musimy odbywać co jakiś czas okresowe szkolenie BHP. Kodeks pracy dokładnie określa co jaki czas należy je powtarzać, zależy to od stanowiska zajmowanego przez pracownika w danym zakładzie pracy. Okresowe kursy BHP muszą odbywać się systematycznie w czasie trwania zatrudnienia. Celem szkolenia jest zaktualizowanie oraz ugruntowanie swojej wiedzy z zakresu BHP, a także poznanie kursantów z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tej dziedzinie. Niektórzy muszą mieć szkolenia częściej ze względu na specyfikę swojej pracy, a u innych nie ma takiej potrzeby. Osoby wykonujące pracę narażoną na niebezpieczeństwa, muszą liczyć się z tym, że kursy BHP będą ich codziennością.

Zajmowane stanowisko pracy, a częstotliwość szkoleń BHP

Każdy pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami, czyli brygadziści, kierownicy i mistrzowie muszą odbywać szkolenie przynajmniej raz na pięć lat. Wskazana forma szkolenia to seminarium, kurs lub samokształcenie kierowane (może być robione online). Czas trwania szkolenia to minimum 16 godzin szkoleniowych (jedna godzina trwa 45 minut).

Pracownicy inżynieryjno-techniczni, organizatorzy produkcji, technolodzy, projektanci, konstruktorzy maszyn oraz innych urządzeń technicznych mają szkolenie raz na pięć lat w formie kursy, seminarium albo samokształcenia kierowanego i ich szkolenie musi trwać co najmniej 16 godzin.

Pracownicy służb BHP oraz osoby wykonujące zadania tych służb muszą przechodzić przez szkolenie raz na pięć lat. Wiedzę przekazuje się im na seminarium, kursie lub samokształceniu kierowanym. Obowiązują ich 32 godziny szkoleniowe, w co wlicza się cztery godziny ćwiczeń.

Osobną kategorią są pracownicy narażeni na niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe czynniki dla zdrowia, a ich praca jest związana z odpowiedzialnością BHP, mają szkolenie co pięć lat w formie kursu, seminarium lub samokształceniu kierowanym, a całość szkoleń trwa osiem godzin szkoleniowych.

Pracownicy biurowi i administracyjni oraz reszta nie określonych ustawą pracowników odbywa się raz na sześć lat i musi trwać minimum osiem godzin.

Osoby zajmujące stanowiska robotnicze mają obowiązek przechodzenia przez szkolenie BHP raz na trzy lata, trwa co najmniej osiem godzin. Formą szkolenia jest instruktaż na stanowisku pracy oraz wykład.

Ostatnią kategorią są robotnicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, którzy wykonują prace bardziej niebezpieczne dla zdrowia i życia. Mają oni szkolenie BHP raz na rok, polegającą na instruktażu przy stanowisku pracy oraz wykład i musi trwać minimum osiem godzin.

Zobacz również